POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu www.94oktany.pl (Serwis) jest Stowarzyszenie 94 Oktany, siedzibą przy ul. Oławskiej 240, 55-220 Jelcz-Laskowice (Administrator). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem adresu e-mail: prezes@94oktany.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zapraszamy do kontaktu drogą mailową: prezes@94oktany.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu dostępnego na stronie www.94oktany.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 6. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5. jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia użytkownikowi wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy na stronie www.94oktany.pl, a także udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 8. Przekazanie danych w celu wskazanym w ust. 7. jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z bloga. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy na blogu Administratora.
 9. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co oznaczać będzie rezygnację z korzystania z bloga.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profil Stowarzyszenia 94 Oktany prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 11. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.
 12. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 13. okres niezbędny do obsługi przekazanego zapytania,
 14. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 15. czas do momentu wycofania zgody.
 16. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 17. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
 18. innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.
 19. Administrator, nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 20. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
 21. prawo dostępu do danych osobowych,
 22. prawo do sprostowania danych osobowych,
 23. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 24. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 25. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 26. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 27. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 28. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: prezes@94oktany.pl.
 29. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 30. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.94oktany.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 31. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

POLITYKA COOKIES

 1. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie – logi systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy IP oraz identyfikatory MAC użytkowników odwiedzających Serwis www.94oktany.pli korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. 
  Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.
 2. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej www.94oktany.pl (Serwis).
 3. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
 4. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
  1. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników,
  1. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu.
 5. Za pomocą technologii cookies zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne
  o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
 7. Administrator może udostępniać dane powiązane z plikami cookies podmiotom zewnętrznym,
  w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze.
 8. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących
  z Administratorem partnerów.
 9. W Serwisie mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm (np. Facebook, Google, WordPress). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów. Zalecamy zapoznanie się z zasadami korzystania z plików cookies oraz politykami prywatności obowiązującymi w serwisach zewnętrznych.
 10. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 11. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
 12. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej
  w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym
  i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 13. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym
  w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  1. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  1. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  1. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 14. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.