Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu www.94oktany.pl (dalej: Serwis) jest Stowarzyszenie 94 Oktany z siedzibą przy ul. Oławskiej 240, 55-220 Jelcz-Laskowice (dalej: Administrator). Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem adresu e-mail: prezes@94oktany.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail: prezes@94oktany.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty dochodzi do gromadzenia danych:
  a) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
  b) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie
 5. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z zawartej umowy, zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez użytkownika działań.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w celu prowadzenia komunikacji, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem dostępnego w Serwisie adresu e-mail i numeru telefonu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5. jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i uzyskania odpowiedzi na przekazane nam pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej, w celu umożliwienia użytkownikowi wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy w Serwisie, a także w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 9. Przekazanie danych w celu wskazanym w ust. 7. jest dobrowolne, ale niezbędne do opublikowania komentarza. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy w Serwisie.
 10. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktując się z nami za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profil Stowarzyszenia 94 Oktany prowadzony w mediach społecznościowych (dalej: Fanpage). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających Fanpage Stowarzyszenia 94 Oktany na Facebooku zostały opisane poniżej.
 12. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a) okres niezbędny do obsługi przekazanego zapytania,
  b) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  c) czas do momentu wycofania zgody.
 13. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 14. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  b) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych.
 15. Administrator, nie będzie przekazywać danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 16. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  f) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 17. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: prezes@94oktany.pl.
 18. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w polityce prywatności.
 19. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.94oktany.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
 20. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji oraz w przypadku rozwoju Serwisu (np. wdrożenia nowych funkcjonalności i usług).

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ STRONĘ NA FACEBOOKU

 1. Stowarzyszenie 94 Oktany jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają naszą stronę dostępną pod adresem https://www.facebook.com/94oktany/ (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
  a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -„prawnie uzasadniony interes”,
  b )w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –„prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna -art. 9 ust. 2 lit. a RODO) -„zgoda”.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
  a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
  b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
  c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
  b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
  c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage –oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna -art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -„prawnie uzasadniony interes”.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Stowarzyszenie 94 Oktany toraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
  a) w niniejszym dokumencie,
  b) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
 11. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.